top of page
shutterstock_337669481.jpg

Systematiske kortlægninger, analyser og undersøgelser

Cases: Projects

Cases

På denne del af hjemmesiden kan du læse om nogle af de projekter og leverancer, jeg i årenes løb har bidraget til – opdelt i 5 kategorier af rådgivningsydelser. Jeg har valgt de opgaver, som har betydet meget for min faglige profil og identitet, og hvor jeg typisk har været overordnet ansvarlig. Mange andre har selvfølgelig også bidraget undervejs i projekterne.

Systematiske kortlægninger, analyser og undersøgelser

VILLUM FONDEN – kortlægning af viden om forankring: Jeg gennemførte en kortlægning for VILLUM FONDEN, som havde til formål at skabe et vidensgrundlag, som kan bruges til at designe en fremtidig exit-governance for fonden forstået som en fast forretningsgang for, hvordan indsatsen for at forankre og udbrede output gribes an. Kortlægningen bestod af en intern og en ekstern del, som tilsammen omfattede 52 personlige interviews: Den interne kortlægning foregik blandt 10 organisationer, som har modtaget støtte fra VILLUM FONDEN. Formålet med denne delanalyse var at uddrage mest mulig læring fra egne projekter om indsatsen for at forankre og udbrede projekternes output. Den eksterne kortlægning blev gennemført blandt 18 organisationer. Formålet med denne delanalyse var at uddrage mest mulig læring og god praksis ude fra - fra sammenlignelige aktører, når det gælder forankring og udbredelse.

Syddjurs Kommune - foranalyse: Jeg var overordnet ansvarlig for en grundig foranalyse i foråret 2020 som optakt til Syddjurs Kommunes omlægning af hjemme- og sygeplejen til tværgående, selvstyrende teams. Analysen byggede på indsamling og bearbejdning af store mængder kvantitative og kvalitative data.

Se LinkedIn opslag


Bistand til genoprettelse af trivsel på plejecentret Sankt Jørgensbjerg: Jeg bistod Roskilde Kommune med at genoprette trivsel blandt personale og beboere på plejecentret Sankt Jørgensbjerg. Arbejdet omfattede en grundig analyse af de bagvedliggende årsager til plejecentrets problematikker omsat til en handlingsplan samt efterfølgende processtøtte til ledelse og medarbejdere ift. at gennemføre handlingsplanen.


Analyser af trivsel og sygefravær: I Københavns Kommune (og inden da i TDC) har jeg været med til at introducere statistiske analyser, herunder driveranalyser, som metode til at forbedre forståelsen af, hvilke faktorer der er vigtige, når sygefravær eller trivsel skal forbedres. I TDC etablerede jeg et samarbejde med CBS, og det gjorde bl.a., at vi analytisk kunne bestemme sammenhængen mellem fx graden af omorganiseringer og trivsel.


Optimering af ledelsesspænd: I TDC analyserede jeg ledelsesspændet og udviklede anbefalinger til, hvordan spændet kunne justeres, som senere blev implementeret. Analyserne var en del af en række større personalejusteringer og dermed et eksempel på en datadreven tilgang til HR-tiltag.


Analyse af socialsygepleje i Kerteminde Kommune: Jeg bistod Kerteminde Kommune med at gennemføre og analysere på et forsøg med en ny funktion – Socialsygeplejen – som tager sig af særligt udsatte borgere.


Samarbejde med pårørende på Ældreområdet: For Aarhus Kommune gennemførte jeg en analyse af samarbejdet mellem pårørende og kommunens forvaltning omkring borgerne på kommunens plejehjem.


Inddragelse af frivillige i ældresektoren: For Socialstyrelsen gennemførte jeg den hidtil mest omfattende kortlægning af, hvordan landets kommuner samarbejder med frivillige organisationer på ældreområdet.


Digitalisering af landets daginstitutioner: Jeg gennemførte en analyse for en fællesoffentlig arbejdsgruppe bestående af bl.a. KL og Finansministeriet af potentialerne ved en øget digitalisering af daginstitutionsområdet.


Entry- og exitmålinger: Jeg var initiativtager til udvikling og drift af automatiserede entry- og exitmålinger i TDC, der giver alle ledere en direkte feedback på, hvorfor medarbejdere begynder og stopper – og koncernledelsen et samlet overblik over de strategiske udfordringer.

Cases: Projects

Styrelse, data og ledelsesinformation

Nedenstående er eksempler på processer, jeg har stået i spidsen for, hvor målet har været optimeret styring – ofte med fokus på forbedret brug af ledelsesinformation:

Evalueringskoncept – og rådgivning for VILLUM FONDEN: Jeg er tilknyttet VILLUM FONDEN som fast rådgiver, når fonden skal have gennemført evalueringer af de projekter og indsatser, den støtter. Jeg står bl.a. for, i dialog med fonden, at udarbejde udbudsmateriale, vælge leverandører og have kontakt med leverandørerne undervejs i evalueringerne.


Styringsmodel for hjemmeplejen i Roskilde Kommune: Jeg bistod Roskilde Kommune med at udvikle og implementere et nyt ”væg-til-væg-koncept” for styringen af økonomien på udeområdet. Baggrunden er bl.a. budgetoverskridelser i 2019.


Styringsmodeller for Rigspolitiet: Jeg var ansvarlig for udvikling af en ny samlet styringsmodel i Rigspolitiet, der bestod af ét sammenhængende koncept for styring, der tager afsæt i et 360-graders blik på systemer og digitalisering og som skaber sammenhæng mellem opgaver, roller, organisering, processer og systemunderstøttelse.


Styringsmodel for Ældre- og sundhedsforvaltningen: Jeg var arkitekt bag Københavns Kommunes styringsmodel, "Retning & prioritering", hvor forvaltningens arbejdsprocesser blev tilrettelagt op imod det politiske niveau.


Udvikling af nyt tilsynskoncept: Jeg udviklede et nyt tilsynskoncept i Københavns Kommune. Konceptet var kendetegnet ved at være bygget op om indikatorer og benchmarks, der målte på kvalitet i kerneopgaven – snarere end fx at måle på, om enhederne lever op til administrative procedurer og dokumentationskrav.


Ny ledelsesinformation: I Københavns Kommune stod Thomas jeg udvikling af nyt dataware house og ny KPI-rapportering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der nu ligger til grund for styringen af forvaltningen med dens ca. 13.000 medarbejdere og årlige budget på 6.6 milliarder. Rapporterne udarbejdes i skræddersyede udgaver på samtlige organisationsniveauer – fra politisk niveau og ud til den enkelte enhed. De enkelte enheder har adgang til rapporter der opdateres én gang i døgnet.


Nyt koncept for HR-rapportering: Jeg stod i spidsen for udvikling af TDC’s KPI-rapporteringer på organisationens HR-performance baseret på automatiske dataudtræk og rapporteringsværktøjer. KPI’erne berørte bl.a. løn, sygefravær, produktivitet, rekruttering, fastholdelse, fratrædelse, intern mobilitet og karriereveje, kompetenceudvikling, loyalitet og trivsel. KPI'erne blev rapporteret i et kvartalsvist ”medarbejderregnskab”.

Cases: Projects

Forandringsledelse og modernisering

Neden for er en række eksempler på processer, jeg har stået i spidsen for, hvor målet har været at skabe en varig, forandret adfærd i en organisation.


Indførelse af selvstyrende, tværfaglige teams i syge- og hjemmeplejen i Syddjurs Kommune: Jeg er på 2. år ekstern projektleder på et stort projekt, finansieret af Socialstyrelsen, hvor Syddjurs Kommune i samarbejde med Buurtzorg indfører selvstyrende, tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Jeg er bl.a. ansvarlig for kompetenceudvikling, ledelsescoaching, projektdesign, organisationsdesign og arbejdsgange – og så er jeg vært for et nationalt netværk med 7 kommuner, der alle arbejder med Buurtzorg.

Udvikling af helhedspleje på sundheds- og ældreområdet i Haderslev Kommune: Jeg understøtter programmet Kaffe Først, der går ud på at indføre selvstyrende og tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen med den hollandske plejeorganisation Buurtzorg som forbillede. Jeg hjælper med at indføre en ny organisation bygget på tværfaglige og selvstyrende teams støttet af et Back Office, der hjælper med at styre og udvikle teamene.

Jeg rådgiver Viborg Kommune om udvikling af både myndighedsområdet og udførerdelen inden for hjemmeplejen.

Procesfacilitering i Frederikshavn Kommune og Gladsaxe Kommune: Jeg faciliterer processer i Frederikshavns Kommune og Gladsaxe Kommune, der har til formål at begynde omstilling af sundheds- og ældreområderne.


Udvikling af forretningsstrategi for Grenessmindefonden: Jeg bistod Videnscenter for Socialøkonomi under Grenessmindefonden med at udvikle en ny forretningsstrategi.


Realisering af Regeringens sociale 2020-mål: Understøttelse af en fællesoffentlig styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier i at udvikle indsatser og udbredelsesstrategier for regeringens sociale 2020-mål.


Udvikling af digitalt dagcenter for borgere med demens: Jeg udviklede sammen med KL, Alzheimerforeningen og GORM Agency landets første digitale dagcenter. Projektet blev støttet af Innovationsfonden.


Optimering af processer og arbejdsgange på myndighedsområdet i Københavns Kommune: Bistand til Københavns Kommunes Socialforvaltning til at udvikle ny organisering og nye arbejdsgange på myndighedssiden med øget fokus på kerneopgaven.


Brugerportal på folkeskoleområdet: Jeg var projektleder på et 2-årigt projekt, hvor opgaven var at udvikle det koncept, der i dag kaldes AULA. Opgaven blev udført for en styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier.


Udvikling af fremtidens hjemmepleje: Jeg var ansvarlig for et kvalitetsprogram, der grundlæggende reformerede den måde, Københavns Kommune yder hjemmepleje på. Vi arbejdede bl.a. med at forkorte tiden fra idé til afprøvning og udrulning via fleksible teams og forsøgslaboratorier i driften. Det repræsenterede en ny måde at arbejde med forandringsledelse på i forvaltningen.


Nyt koncept for trivselsmåling og trivselsarbejde i TDC: Jeg var ansvarlig for at udvikle, implementere og drifte et nyt koncept for medarbejderundersøgelser blandt alle virksomhedens dengang 24.000 ansatte spredt på tværs af landegrænser og forretningsområder. Konceptet indbefattede bl.a., at samtlige afdelinger skulle understøttes i at udvikle og gennemføre udviklingsplaner.

Modern Work Space
Cases: Projects

Turn arounds

Jeg har af to omgange stået i spidsen for totale turn arounds af mindre organisationer. Fra 2016-2019 i KLK og fra 2019-2021 i Type2dialog. I begge tilfælde har jeg som øverste ansvarlige chef stået i spidsen for 360 graders modernisering af virksomhederne – via udvikling af ny profil og ny kernefortælling, nye kerneydelser, nye kompetencer, ny organisering, nye interne processer mv. Begge turn arounds er gennemført  med et menneskeligt ansigt og efterfølgende gode resultater på bundlinjen.

Cases: Projects

Skriftlig formidling

Skriftlig formidling har været en rød tråd gennem hele mit arbejdsliv. Eksempler:

Udbudsmaterialer for VILLUM FONDEN: Jeg er ansvarlig for at formulere en række af de opdrag, der ligger til grund for de evalueringer, som VILLUM FONDEN gennemfører.


Puljeansøgninger: Jeg har været pennefører på forskellige puljeansøgninger for en række forskellige offentlige kunder. Jeg har bl.a. været pennefører på Syddjurs Kommunes to ansøgninger til værdighedspuljen og puljen for mere kontinuitet i hjemmeplejen. Jeg skrev også en stor ansøgning til Innovationsfonden da COVID brød ud, som skaffede midler til at udvikle et digitalt dagtilbud til borgere med demenssygdomme.


Tilbud til styrelser og FM: Jeg har været pennefører på et større antal tilbud til statslige styrelser og ministerier i mit arbejde som konsulent i Rambøll – med en af branchens højeste hitrater


Tilbudsguide til VIVE: Jeg har udarbejdet en guide til Socialforskningsinstituttet (nu VIVE) i, hvordan man udarbejder gode skriftlige tilbud. 

Cases: Projects
bottom of page